Javne nabave 2016


Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuditelja

05 09 2016 // Categories :

Na temelju članka 64. stavak 1. točka a) ekonomski najpovoljnija ponuda¸ članka 70. stavak 1.,3. i 6. Zakona o javnim nabavama („Sl. glasnik BiH“, broj: 39/14), na Preporuku Povjerenstva za javnu nabavu broj: 06-01-P/16 od 27.04.2016. godine, u postupku javne nabave roba - Nabava vodovodnog materijala, Ugovorno tijelo Javnog poduzeća „Broćanac“ d.o.o. Čitluk donijelo je

O D L U K U

o izboru najpovoljnijeg ponuditelja


Categories

Archives