Javne nabave 2017


ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUDITELJA - OTVORENI POSTUPAK

11 10 2017 // Categories :

ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUDITELJA - OTVORENI POSTUPAK

Na temelju članka 64. stavak 1. točka b) najniža cijena¸ članka 70. stavak 1.,3. i 6. Zakona o javnim nabavama („Sl. glasnik BiH“, broj: 39/14), na Preporuku Povjerenstva za javnu nabavu broj: 02-P-36/17 od 06.11.2017. godine, u postupku javne nabave usluga - kreditnog zaduženja  Javnog poduzeća „Broćanac“ d.o.o. Čitluk donijelo je O D L U K U o izboru najpovoljnijeg ponuditelja


Categories

Archives