Javne nabave 2020Odluka - "Održavanje kanalizacijske mreže

Objavljeno

Na temelju članka 64. stavak (1) točka (b) najniže cijena i članka 70. st. 1., 3. i 6. Zakona o javnim nabavama ("Sl. glasnik BiH", br. 39 / 14) na Preporuku Povjerenstva za javnu nabavu broj: 04-P-22/20 od 29.06.2020. godine, u postupku javne nabave roba- "Održavanje kanalizacijske mreže", direktor Javnog poduzeća "Broćanac" d.o.o Čitluk donio je
ODLUKU

Read More


ODLUKA u predmetu nabave...

Objavljeno

Na temelju članka 64. stavak (1) točka (b) najniže cijena i članka 70. st. 1., 3. i 6. Zakona o javnim nabavama ("Sl. glasnik BiH", br. 39 / 14) na Preporuku Povjerenstva za javnu nabavu broj: 02-P-09/20 od 30.04.2020. godine, u postupku javne nabave radova - "Održavanje deponije komunalnog otpada", direktora Javnog poduzeća "Broćanac" d.o.o Čitluk donio je

Read More

ODLUKU o izboru najpovoljnijeg ponuditelja...LOT2

Objavljeno

Na temelju članka 64. stavak (1) točka (b) najniže cijena i članka 70. st. 1., 3. i 6. Zakona o javnim nabavama ("Sl. glasnik BiH", br. 39 / 14) na Preporuku Povjerenstva za javnu nabavu broj: 01-P-04-2/20 od 18.03.2020. godine, u postupku javne nabave usluga- "Servisiranje i održavanje osobnih vozila - LOT2", Ugovorno tijelo donijelo je:

ODLUKU

o izboru najpovoljnijeg ponuditelja

Read More

ODLUKU o izboru najpovoljnijeg ponuditelja ... LOT1

Objavljeno

Na temelju članka 64. stavak (1) točka (b) najniže cijena i članka 70. st. 1., 3. i 6. Zakona o javnim nabavama ("Sl. glasnik BiH", br. 39 / 14) na Preporuku Povjerenstva za javnu nabavu broj: 01-P-04-1/20 od 18.03.2020. godine, u postupku javne nabave usluga- "Servisiranje i održavanje teretnih vozila - LOT1", Ugovorno tijelo donijelo je:

ODLUKU

o izboru najpovoljnijeg ponuditelja

Read More

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuditelja...

Objavljeno

Na temelju članka 64. stavak (1) točka (b) najniže cijena i članka 70. st. 1., 3. i 6. Zakona o javnim nabavama ("Sl. glasnik BiH", br. 39 / 14) na Preporuku Povjerenstva za javnu nabavu broj:08-P-50/19 od 26.02.2020. godine, u postupku javne nabave usluga- "Nabava nafte i naftnih derivata", Ugovorno tijelo donijelo je:

ODLUKU

o izboru najpovoljnijeg ponuditelja

Read More

Plan nabave za 2020.godinu

Objavljeno

Na temelju članka 17., stavak(2) Zakona o javnim nabavama (Službeni glasnik BiH broj 39/14) i Statuta Javnog poduzeća "Broćanac" d.o.o. Čitluk, direktor Javnog poduzeće "Broćanac" d.o.o. Čitluk donio je:

Read More

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuditelja u postupku javne nabave...

Objavljeno

Na temelju članka 64. stavak (1) točka (b) najniže cijena i članka 70. st. 1., 3. i 6. Zakona o javnim nabavama ("Sl. glasnik BiH", br. 39 / 14) na Preporuku Povjerenstva za javnu nabavu broj:06-P-49/19 od 20.12.2019. godine, u postupku javne nabave usluga- "Nabava usluga održavanja i servisa crpki i elektromotora", direktor Javnog poduzeća „Broćanac“ d.o.o. Čitluk“, donio je:

Read More

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuditelja u Konkurentskom postupku...

Objavljeno

Na temelju članka 64. stavak (1) točka (b) najniže cijena i članka 70. st. 1., 3. i 6. Zakona o javnim nabavama ("Sl. glasnik BiH", br. 39 / 14) na Preporuku Povjerenstva za javnu nabavu broj:07-P-51/19 od 20.12.2019. godine, u postupku javne nabave radova - izvođenje radova "Vodovod Biletići-Durakovići", općina Čitluk, direktor Javnog poduzeća „Broćanac“ d.o.o. Čitluk“, donijelo je:

ODLUKU


o izboru najpovoljnijeg ponuditelja u Konkurentskom postupku javne nabave uz korištenje e-aukcije u predmetu nabave radova - izvođenje radova "Vodovod Bileići-Durakovići općina Čitluk"

u prilogu...

Read More

Naziv kategorije