Informacije o zahtjevima

Priključivanje na vodovodnu mrežu

Uvjet za priključivanje na vodovodnu mrežu je da se posjeduje građevinska dozvola. Međutim ovisno o slučaju, odnosno ukoliko je predmet u tijeku, gdje se planira priključenje i sl., uz analizu zahtjeva moguće je dobiti priključak i bez građevinske dozvole.

Informacije se mogu dobiti na kontakt telefon +387 36 642 507

Promjena imena korisnika

Za promjenu imena korisnika je potrebno ovisno radi li se o smrti starog korisnika, prodaji objekta ili najmu objekta donijeti Izvod iz matične knjige umrlih ili Rješenje u ostavinskom postupku, Kupoprodajni ugovor ili Ugovor o najmu.

Privremena odjava korisnika

Uvjet za privremenu odjavu korisnika je podmirenje svih dugovanja prema JP Broćanac. Kod privremene odjave korisnika, odjava nije moguća na period kraći od jedne godine. Ukoliko se korisnik odluči na ponovno priključenje potrebno je podnijeti zahtjev i uplatiti naknadu u iznosu od 50,00 KM.

Izdavanje Načelne suglasnosti

Za izdavanje Načelne suglasnosti potrebno je donijeti Izvod iz Posjedovnog lista, Situaciju terena, Kopiju katastarskog plana lokacije na kojoj će biti objekt za koji se traži načelna suglasnost te je potrebno uplatiti pristojbe u iznosu od 50,00 KM.