Upitnik o zadovoljstvu korisnika usluga

Poštovani,

Svrha ove ankete je poboljšanje kvaliteta naših usluga sa ciljem unaprjeđenja naših odnosa sa korisnicima usluga.
Molimo Vas da ocijenite svoje zadovoljstvo uslugama vodoopskrbe i uslugama odvodnje otpadne vode (kanalizacije) te samog odnosa prema korisnicima usluga našeg poduzeća odabirom jedne od ponuđenih opcija:
▪ Veoma zadovoljni
▪ Zadovoljni
▪ Neutralni
▪ Nezadovoljni
▪ Veoma nezadovoljni
▪ Ne znam
Anketa je u potpunosti anonimna.

Kvaliteta usluge vodoopskrbe i odvodnje otpadnih voda
Koliko ste zadovoljni pouzdanošću vodoopskrbe (u smislu prekida isporuke usluge)?
Koliko ste zadovoljni kvalitetom sustava vodoopskrbe (u smislu pojave kvarova, curenja i sl.)?
Koliko ste zadovoljni kvalitetom vode za piće?
Koliko ste zadovoljni pouzdanošću odvodnje otpadnih voda (u smislu učestalosti javljanja začepljenja kanalizacije i neugodnih mirisa)?
Cijena vodnih usluga
Koliko ste zadovoljni cijenom usluge vodoopskrbe – da li je iznos koji plaćate opravdan u usporedbi s uslugom koju koristite?
Koliko ste zadovoljni cijenom usluge odvodnje otpadnih voda (kanalizacije) – da li je iznos koji plaćate opravdan u usporedbi s uslugom koju koristite?
Nivo informiranja
Koliko ste zadovoljni kvalitetom informiranja našeg JP (prilikom prekida isporuke usluga, izvođenja radova, promjene cijene vodnih usluga i sl.)?
Koliko ste zadovoljni pristupom informacijama vezanim za Vaše pitanje?
Koliko ste zadovoljni web stranicom našeg JP – da li je prilagođena korisnicima usluga, da li su informacije ažurne, možete li jednostavno podnijeti prijavu kvara ili reklamaciju, da li su ponuđeni e-mail adrese, brojevi telefona, Viber ili WhatsUp za komuniciranje i sl.?
Koliko ste zadovoljni podrškom Službe i osobe za odnose s korisnicima usluga, da li ste brzo dobili pomoć pri dolasku, da li su bili ljubazni i da li ste obavili posao u ovom uredu u razumnom roku?
Zahtjevi, žalbe i prijedlozi
Koliko ste zadovoljni brzinom rješavanja Vaših zahtjeva, žalbi i/ili prijedloga?
Koliko ste zadovoljni brzinom od prijave do popravka kvara koji ste prijavili?
Koliko ste zadovoljni odgovorom koji ste dobili na Vaš zahtjev, žalbu i/ili prijedlog?
Koliko ste zadovoljni načinom komunikacije u vezi sa Vašim zahtjevom, žalbom i/ili prijedlogom?
Koliko puta ste kontaktirali JP prije nego što je Vaš upit riješen?
Koliko je vremena proteklo da se riješi Vaš upit?
Računi, očitanje vodomjera i naplata
Koliko ste zadovoljni preglednošću računa za vodne usluge – da li je račun lako razumljiv, da li je jasno prikazana količina vode koju ste potrošili, da li su sve stavke koje ulaze u cijenu usluge jasno prikazane na računu i sl.?
Koliko ste zadovoljni opcijama za plaćanje računa – da li postoje pogodni načini za plaćanja računa (inkasatoru, u prostorijama JP, u pošti, putem banke, trajnim nalogom i sl.)?
Koliko ste zadovoljni radom inkasatora – da li dobro vrše očitanja vodomjera, da li su ljubazni i profesionalni u komunikaciji?
Ostale informacije
Da li ste pripadnik neke od socijalno osjetljivih grupa?
Ukoliko je odgovor „DA“, koja?
Na koji način preferirate stupati u kontakt s našim JP?
Prijedlozi i primjedbe
Podaci o anketiranoj osobi
Dio grada/općine:
Spol:
Životna dob (broj godina starosti):
Broj članova domaćinstva:
Muških:
Ženskih:
Od toga djece:
Tip stanovanja