NATJEČAJ ZA ODABIR KANDIDATA ODBORA ZA REVIZIJU J.P. «BROĆANAC» d.o.o. ČITLUK

Na temelju članka 8.i 26.Zakona o javnim poduzećima (Službene novine Federacije BiH, broj 8/05.), članaka 246 i 284. Zakona o gospodarskim društvima («Službene novine Federacije BiH» br. 23/99., 45/00., 6/02., i 29/03.), članka 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima F BiH («Službene novine F BiH» broj 12/03., i 34/03.), članka 10. točka 10.5.5. Statuta J.P. «Broćanac» d.o.o. Čitluk i Odluke Nadzornog odbora J.P. «Broćanac» d.o.o. Čitluk broj 01/23-261, Nadzorni odbor Poduzeća raspisujte:

 

NATJEČAJ

ZA ODABIR KANDIDATA ODBORA

ZA REVIZIJU J.P. «BROĆANAC» d.o.o. ČITLUK

 

 1.  Objavljuje se javni natječaj za odabir i predlaganje tri kandidata i to:
 • dva kandidata ekonomske struke i jedan kandidat pravne struke za sastav Odbora za reviziju J.P. «Broćanac» d.o.o. Čitluk.

 

 1. Opis pozicije članova Odbora za reviziju:
 • imenovati vanjskog revizora;
 • razmotriti godišnju studiju rizika i plan revizije u kojima su prikazane pojedinosti glede rizičnih područja i revizija koje će se obaviti, te osigurati da prijavljena pitanja budu bez odgode i na odgovarajući način korigirana;
 • osigurati da interne kontrole u Javnom poduzeću budu odgovarajuće i da funkcioniraju kako je predviđeno;
 • svakog mjeseca podnositi NO sažeeta mjesečna izvješća o svojim sastancima;
 • obavljati i druge poslove sukladno Statutu i Zakonu.

 

 1. Kandidat za člana Odbora za reviziju mora ispunjavati slijedeće uvjete i to:

a) Opći uvjeti:

 • da je državljanin BiH;
 • da je stariji od 18 godina i zdravstveno sposoban za obavljanje poslova za koje se natječe;
 • da nije otpušten iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojoj razini u BiH u periodu od 3 (tri) godine prije objavljivanja natječaja;
 • da nije izabrani zvaničnik, nosilac izvršnih funkcija ili savjetnik izabranim zvaničnicima i nosiocima izvršnih funkcija u smislu Zakona o sukobu interesa u institucijama vlasti BiH;
 • da nije pod optužnicom Međunarodnog tribunala za bivšu Jugoslaviju (člana IX. 1 Ustava BiH);
 • da nije osuđivan za kazneno djelo, niti se protiv njega vodi kazneni postupak;
 • da nije član NO,Uprave, uposlenik poduzeća, niti da ima direktan ili indirektan financijski interes u Poduzeću.

b) Posebni uvjeti

 • da ima visoku stručnu spremu ekonomskog ili pravnog smjera;
 • da ima najmanje četiri (4) godine radnog iskustva na poslovima odbora za reviziju,

Prilikom procjene kvalifikacija i iskustva svih kandidata uzet će se u obzir i slijedeće:

 • rezultati ostvareni tijekom dosadašnjeg rada,
 • znanje i sposobnost razumijevanja poslovnih izvješća.
 • Sposobnost za savjesno, odlučno, odgovorno i profesionalno vršenje funkcije člana Odbora za reviziju.

 

Mandat članova Odbora za reviziju traje 4 (četiri) godine s mogućnošću ponovnog imenovanja.

Naknada za rad članovima Odbora za reviziju uređuje se Ugovorom na osnovu Odluke Skupštine.

Prijedlog kandidata članova Odbora za reviziju utvrdit će Nadzorni odbor, a Odluku o konačnom imenovanju članova donijet će Skupština Poduzeća.

 

 1. Uz prijavu kandidati su dužni dostaviti:
 • uvjerenje o državljanstvu, odnosno presliku CIPS-ove osobne iskaznice
 • Izjavu da nije otpuštena iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojoj razini u BiH u periodu do 3 (tri) godine prije objavljivanja natječaja,
 • Izjavu da nije izabirani zvaničnik,nosilaca izvršenih funkcija ili savjetnik izabiranim zvaničnicima  i nosiocima  izvršenih funkcija  u smislu Zakona o sukobu  interesna  u institucijama vlasti BiH.
 • Izjavu da nije pod optuženicom Međunarodnog tribunala iza bivšu
  Jugoslaviju ( člana IX. Ustava BiH );
 • Izjavu da nije član NO,Uprave , uposlenik poduzeća, niti da ima direktan  ili  indirektan financijski interes u Poduzeću.
 • uvjerenje da se protiv njega ne vodi kazneni postupak,
 • uvjerenje da nije osuđivan za kazneno djelo
 • ovjereni dokaz o stručnoj spremi,
 • uvjerenje o radnom iskustvu,
 • životopis,
 • adresu i kontakt telefon.

 

Kandidati koji budu stavljeni na listu s užim izborom bit će pozvani na intervju.

Podnositelj prijave s kojim se ne stupi u kontakt u roku od 10 (deset) dana od dana isteka roka za podnošenja prijava neće biti pozivan u daljnjem postupku kandidiranja.

Dokumenti koji se prilažu uz prijavu moraju biti originalni ili ovjerena  preslika i  ne stariji od šest (6) mjeseci.

Krajnji rok za podnošenje prijava je 25 dana od dana posljednjeg javnog objavljivanja.

Prijavu sa potrebnom dokumentacijom dostaviti osobno ili preporučenom poštom na adresu

           J.P. «Broćanac» d.o.o. Čitluk

           Duhanski Trg  6

           88260 Čitluk

«PRIJAVA  ZA JAVNI NATJEČAJ (Odbor za reviziju) – NE OTVARATI»

Za dodatne informacije obratiti se na kontakt telefon: 036/ 642-507

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.

 

Natječaj u pdf formatu možete preuzeti OVDJE.