OGLAS za prijem u radni odnos radnika na utovaru komunalnog otpada na neodređeno vrijeme

Na temelju Zakona o radu i članka 8. Pravilnika o radu od 18.10.2019 god. i Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u HNŽ/K („ Sl. novine HNŽ/K “ br.4/19) Direktor društva J. P. « BROĆANAC » d.o.o. Čitluk dana  09.06.2023.g. raspisuje :

OGLAS

za prijem u radni odnos radnika na utovaru komunalnog otpada na neodređeno vrijeme u J. P. « BROĆANAC » d.o.o. Čitluk.

 

OPIS POSLOVA

 • utovara i istovara komunalni otpad;
 • čisti prostor oko kontejnera od otpada i vrši dezinfekciju;
 • obavlja i druge poslove po nalogu Rukovoditelja službe.

 

Uvjeti koji kandidati trebaju ispunjavati:

a) Opći uvjeti:

 • da je državljanin BiH
 • da je stariji od 18 godina
 • da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak

b)Posebni uvjeti:

 • najmanje osnovno obrazovanje (osnovna škola) sa radnim iskustvom ili
 • bez radnog iskustva

Potrebna dokumentacija uz prijavu

Uz prijavu kandidati su dužni priložiti dokaze o ispunjavanju propisanih uvjeta:

 • kraći životopis, adresu i kontakt telefon,
 • uvjerenje da je državljanin BiH,
 • izvod iz matične knjige rođenih,
 • uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak
 • diploma ili dokaz o završenoj osnovnoj školi.

Dokumenti koji se prilažu uz prijavu  treba da budu originalni ili ovjerene kopije ne starije od 3 (tri) mjeseca.

 

Rok za podnošenje prijava

Rok za podnošenje prijava na Oglas je 15 dana od dana objave oglasa u sredstvima javnog informiranja.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće biti uzete u razmatranje,

Prijave (svojeručno potpisane) sa svim traženim dokumentima(dokazima) u originalu ili ovjerenim kopijama treba da dostavite osobno ili putem pošte sa naznakom

„Prijava na Oglas – ne otvarati , na sljedeću adresu:

P. « BROĆANAC » d.o.o. Čitluk

Duhanski Trg 6 ,  88260 Čitluk

 

Kontakt telefon: 036/ 642- 507

Kandidatima  koji podnesu prijavu , a ne budu primljeni na navedeno radno mjesto, dokumenti se ne vraćaju.

 

Oglasa u pdf formatu možete preuzeti OVDJE.