Natječaj za prijem radnika u radni odnos na neodređeno vrijeme

Na temelju članka 20a Zakona o radu F BiH (Službene novine F BiH 26/16 i
89/18) i članka 8. Pravilnika o radu JP BROĆANAC d.o.o. Čitluk broj:01/19-489 od
18.10.2019 god. i Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u
HNŽ/K („ Sl. novine HNŽ/K “ br.4/19), Direktor društva J. P. « BROĆANAC »
d.o.o. Čitluk dana, 28.09.2023.godine raspisuje:

JAVNI OGLAS
za prijem radnika u radni odnos na neodređeno vrijeme

I PREDMET JAVNOG OGLASA

Objavljuje se Javni oglas za popunu upražnjenog radnog mjesta na neodređeno
vrijeme, sa punim radnim vremenom za radno mjesto:
Rukovoditelj službe računovodstva , financija i komercijale

II OPIS POSLOVA RADNOG MJESTA

Opis poslova Rukovoditelja službe računovodstva , financija i komercijale:
– Rukovodi ,organizira i nadzire rad Službe;
– Usklađuje rad Službe sa drugim organizacijskim jedinicama Poduzeća;
– Izvještava nadležna tijela Poduzeća o radu Službe;
– Prati pravne propise iz knjigovodstvene oblasti;
– Sastavlja periodični obračun i završni račun;
– Vodi financijsko knjigovodstvo;
– Sudjeluje pri izradi ekonomsko – financijskih analiza i izvještaja;
– Sudjeluje u izradi, praćenju i ostvarivanju planova poslovanja; prati priliv i odliv
sredstava;
– Sudjeluje pri izradi prijedloga akata s područja materijalno financijskog
poslovanja;
– Obračunava plaće zaposlenika;
– Prati uplatu anuiteta po kreditima;
– Vodi knjigu sati rada zaposlenika;
– Obavlja i druge poslove koje spadaju u djelokrug rada Službe, a po nalogu
Direktora.

III OPĆI UVJETI

Kandidati koji se prijave na ovaj Javni oglas moraju ispunjavati opće uvjete a to su:
-da je državljanin BiH
-da je stariji od 18 godina
-da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak
-da je zdravstveno sposoban za obavljanje poslova radnog mjesta.

IV POSEBNI UVJETI

Pored općih uvjeta, kandidati koji se prijavljuju na ovaj Javni oglas treba da
ispunjavaju i posebne uvjete i to:
-VSS ekonomskog smjera,
– najmanje 3 godine radnog iskustva u struci,
-certifikat samostalnog računovođe,
– poznavanje rada na računalu;

Potrebna dokumentacija uz prijavu

Uz prijavu kandidati su dužni priložiti dokaze o ispunjavanju propisanih uvjeta:
-kraći životopis, adresu i kontakt telefon,
-uvjerenje da je državljanin BiH,
-izvod iz matične knjige rođenih,
-uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak
– dokaz o stručnoj spremi.
-dokaz o radnom iskustvu

Dokumenti koji se prilažu uz prijavu treba da budu originalni ili ovjerene kopije ne
starije od 3 (tri) mjeseca od dana objave ovog Javnog oglasa.
Rok za podnošenje prijava

Rok za podnošenje prijava

na Oglas je 15 dana od dana objave oglasa u sredstvima
javnog informiranja.
Nepotpune i neblagovremene prijave neće biti uzete u razmatranje,

Prijave (svojeručno potpisane) sa svim traženim dokumentima (dokazima) u originalu
ili ovjerenim kopijama treba da dostavite osobno ili putem pošte sa naznakom
„Prijava na Oglas – ne otvarati , na sljedeću adresu:
J. P. « BROĆANAC » d.o.o. Čitluk
Duhanski trg 6 , 88260 Čitluk

Kontakt telefon:036/ 642-507
Kandidatima koji podnesu prijavu , a ne budu primljeni na navedeno radno mjesto,
dokumenti se ne vraćaju.

 

Natječaj u pdf formatu možete preuzeti OVDJE.