ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUDITELJA

Broj: 01-O-03/19

Datum: 27.05.2019.godine

Na temelju članka 64. stavak (1) točka (b) najniže cijena i  članka 70. st. 1., 3. i 6.  Zakona o javnim nabavama („Sl. glasnik BiH“, br. 39 / 14)  na Preporuku Povjerenstva za javnu nabavu broj:01-01-P/19 od 20.05.2019. godine, u postupku javne nabave roba  „Nabava vodovodnog materijala“ Javnog poduzeća  „Broćanac“ d.o.o. Čitluk“, direktor  Javnog poduzeća „Broćanac“ d.o.o. Čitluk, donio je

ODLUKU o izboru  najpovoljnijeg ponuditelja po Otvorenom postupku javne nabave uz korištenje e-aukcije