JAVNA PRODAJA RABLJENOG VOZILA PUTEM PISANE DRAŽBE

Predmet prodaje je vozilo:

  • Marke: DAIMLER-BENZ
  • Tip: 1722 K
  • Godina proizvodnje: 1990

Navedeno vozilo može se vidjeti svakim radnim danom u krugu poduzeća, u vremenu od 08 -13 sati, a prodaje se po pocetnoj cijeni od 6.000,00 KM, po principu viđeno-kupljeno, čime su iskljuceni svi dalji prigovori kupca prema prodavatelju. Ponude se prikupljaju pismenim putem, a pravo natjecanja imaju pravne i fizicke osobe uz uplatu jamcevine (zbog ozbiljnosti ponude) u iznosu od 10% (600,00 KM) od pocetne cijene .

Uplata se može izvršiti na transakcijski racun JP „Broćanac“ d.o.o. Citluk na broj:3381202200003662 kod UniCredit banke BH d.d ili na blagajni poduzeća. Uplaćena jamcevina će kupcu biti uracunata u konacnu cijenu, a ostalim ponuditeljima biti će vraćena. Jamcevina neće biti vraćena kupcu, ukoliko, odabrani kupac ne potpiše kupoprodajni ugovor u roku od 7(sedam) dana od dana donošenja odluke o odabiru najpovoljnijeg kupca. U tom slucaju prodaja vozila se obustavlja.

Ponude se mogu dostaviti osobno ili putem pošte na adresu Trg Duhanski 6, 88260 Citluk ili predati osobno u sjedište J.P. «BROĆANAC» d.o.o. kod Mirjane Krasić dipl. inž.stroj., u zatvorenoj omotnici s naznakom «Ponuda za vozilo – ne otvaraj», najkasnije do 23.03. 2015. godine do 12°° kada će ponude biti otvorene.

Ponuda treba da sadrži: – Naziv i sjedište pravne osobe ( za fizicke osobe: Ime, adresa i JMBG) – Presliku rješenja o upisu u sudski registar – Ponuđeni iznos kupoprodajne cijene – Broj žiro racuna za povrat jamcevine.

Za sve dodatne informacije možete se obratiti na kontakt telefon 036 642 507 ( Mirjana Krasić).