Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuditelja…

Na temelju članka 64. stavak (1) točka (b) najniže cijena i članka 70. st. 1., 3. i 6. Zakona o javnim nabavama (“Sl. glasnik BiH”, br. 39 / 14) na Preporuku Povjerenstva za javnu nabavu broj:08-P-50/19 od 26.02.2020. godine, u postupku javne nabave usluga- “Nabava nafte i naftnih derivata”, Ugovorno tijelo donijelo je:

ODLUKU

o izboru najpovoljnijeg ponuditelja