ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUDITELJA

ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUDITELJA

Na temelju članka 64. stavak 1. točka b) najniža cijena¸ članka 70. stavak 1.,2.,3. i 6. Zakona o javnim nabavama („Sl. glasnik BiH“, broj: 39/14 u daljnjem tekstu Zakon), i preporuke Povjerenstva za javnu nabavu broj: 10-2/18 od 19.03.2018. godine, a konstatirane u ponovljenom Zapisniku o pregledu i ocjeni ponuda broj: I-2-2-10/18 od 23.07.2018, direktor JP “Brocanac” d.o.o Čitluk stavlja van snage Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuditelja broj:020-10/18 od 23.05.2018 u postupku javne nabave roba – Nabava potopne(bunarske) crpke i donosi

O D L U K U o izboru najpovoljnijeg ponuditelja