Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuditelja…Plinski klor i polielektroliti

Na temelju članka 64. stavak (1) točka (b) najniže cijena i članka 70. st. 1., 3. i 6. Zakona o javnim nabavama (“Sl. glasnik BiH”, br. 39 / 14) na Preporuku Povjerenstva za javnu nabavu broj:05-P-46/19 od 03.12.2019. godine, u postupku javne nabave roba- “Nabava plinskog klora i polielektrolita”, direktor Javnog poduzeća „Broćanac“ d.o.o. Čitluk“, donijelo je:

ODLUKU o izboru najpovoljnijeg ponuditelja po Otvorenom postupku javne nabave roba- “Nabava plinskog klora i polielektrolita”