ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUDITELJA

ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUDITELJA

                  

Broj: O-1-15

Datum: 03.07.2015.godine

Na temelju članka 64. stavak (1) točka (b) kriterij najniže cijene, članka 70. st. 1., 3. i 6.  Zakona o javnim nabavama („Sl. glasnik BiH“, br. 39 / 14) i članka 7. Zapisnika o ocjeni ponude broj:Z-1-15 od 15.lipnja 2015. godine , na Preporuku Povjerenstva za javnu nabavu broj:01-PR-2015 od 15.06.2015. godine, u postupku javne nabave usluga „Preventivne dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije objekata Javno poduzeća „Broćanac“ d.o.o. Čitluk“, Ugovorno tijelo Javnog poduzeća „Broćanac“ d.o.o. Čitluk, je donijelo

 

                                                                   ODLUKU

                                            o izboru  najpovoljnijeg ponuditelja

 

                                                        Članak 1.

Prihvaća se Preporuka Povjerenstva za javne nabave, broj:01-PR-2015 od 15.06.2015. godine i ugovor za javnu nabavu usluga „Preventivne dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije objekata Javnog poduzeća „Broćanac“ d.o.o. Čitluk , dodjeljuje se ponuditelju „DEZITOX-SANITARCI“ d.o.o. Sarajevo ponuda broj: 214-05/15, od 20.05.2015. godine,za ponuđenu cijenu  18.415,10 KM, bez PDV-a, kao kompletna ponuda sa najnižom cijenom.

—U prilogu preuzmite kompletnu Obavijest—