ODLUKA u predmetu nabave…

Na temelju članka 64. stavak (1) točka (b) najniže cijena i članka 70. st. 1., 3. i 6. Zakona o javnim nabavama (“Sl. glasnik BiH”, br. 39 / 14) na Preporuku Povjerenstva za javnu nabavu broj: 02-P-09/20 od 30.04.2020. godine, u postupku javne nabave radova – “Održavanje deponije komunalnog otpada”, direktora Javnog poduzeća “Broćanac” d.o.o Čitluk donio je

ODLUKU….